Loading

Celsiusstraat 5 | 6003 DG | Weert

+31 (0) 495 - 45 00 92

info@motorenrevisie.nl

ma-za: 08:30 - 17:30

maandag-zaterdag 08:30 - 17:30
Bel voor meer info +31 (0) 495 - 45 00 92
Celsiusstraat 5 | 6003 DG | Weert

Privacy Policy

Privacy policy 

Algemene informatie

Motoren Revisie Weert stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in uitvoeringen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de Motoren Revisie Weert internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle informatie op de Motoren Revisie Weert website is puur informatief. Aan de informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Mocht u op onnauwkeurigheden, onvolkomenheden of out-of-date informatie stuiten, dan stellen wij het zeer op prijs als u daarover contact met ons opneemt middels een e-mail te sturen naar info@motorenrevisie.nl

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Motoren Revisie Weert. Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Motoren Revisie Weert.

Virussen en veiligheid

De Motoren Revisie Weert internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet- Motoren Revisie Weert sites. Motoren Revisie Weert is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Uw vragen, suggesties en commentaar

Motoren Revisie Weert wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij van u ontvangen wordt door Motoren Revisie Weert gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Motoren Revisie Weert behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.

Door Motoren Revisie Weert verzonden e-mail

Door Motoren Revisie Weert verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaarmaken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Motoren Revisie Weert staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Privacyreglement Motoren Revisie Weert

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1. Toelichting op het Reglement

Motoren Revisie Weert mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Motoren Revisie Weert de plicht om haar klanten:

– op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Motoren Revisie Weert worden verwerkt;
– te melden wie de gegevens kunnen inzien;
– voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Motoren Revisie Weert vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Motoren Revisie Weert in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Motoren Revisie Weert expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Motoren Revisie Weert gebruikt en het doel van het gebruik

Motoren Revisie Weert verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Motoren Revisie Weert of via het contactformulier contact met ons opneemt. Motoren Revisie Weert verzamelt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

– de overeenkomst die klanten met Motoren Revisie Weert sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
– onze dienstverlening te kunnen leveren;
– klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
– om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Motoren Revisie Weert verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Motoren Revisie Weert-organisatie, tenzij:

– dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
– dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Motoren Revisie Weert met jou heeft gesloten;
– je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

– Motoren Revisie Weert verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige  wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
– jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Motoren Revisie Weert worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Motoren Revisie Weert beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
– uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Motoren Revisie Weert om in te loggen in het digitale systeem.
– de personen werkzaam voor Motoren Revisie Weert hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Motoren Revisie Weert verstrekte persoonsgegevens;
– Motoren Revisie Weert heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
– jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Motoren Revisie Weert hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Motoren Revisie Weert zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden. 

5. Jouw rechten als betrokkene

– recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
– inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
– het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
– het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;
– het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
– het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij info@motorenrevisie.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Motoren Revisie Weert.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Motoren Revisie Weert opnemen en probeert Motoren Revisie Weert er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kun je schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Motoren Revisie Weert ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Motoren Revisie Weert.